Počátky festivalu jsou spjaty jednak s předválečnými letními divadelními slavnostmi v Sobotce, jichž se Šrámek účastnil jako autor, a jednak s letní přehlídkou amatérských divadelních souborů pořádanou místním patriotem MUDr. Aloisem Kafkou v létě 1947. U příležitosti Šrámkových nedožitých 80. narozenin byl uspořádán první ročník festivalu v létě 1957. Na jeho uskutečnění se podíleli především Milka Hrdličková-Šrámková (Šrámkova družka), Marie a Václav Hejnovi (učitelé a správci archívu Fráni Šrámka), Drahomíra Bílková-Kyzivátová (předsedkyně MNV) a již zmiňovaný Alois Kafka, od konce roku 1987 do roku 1997 utvářel ideově především Jaroslav Šimůnek, po něm Jan Bílek a další. Po letech změn, diskusí a ideových sporů došlo roku 2015 k ustanovení města Sobotka tím, kdo festival pořádá, a to prostřednictvím Městského kulturního střediska (MKS). Zároveň s festivalem vznikla i sobotecká odnož Exkurzně vzdělávací základy (EXOD) pro učitele. V roce 1999 byl na Šrámkově Sobotce založen několika studenty časopis Splav!, jehož redaktoři se od té doby aktivně podílejí na tvorbě festivalu ve spolupráci s MKS, Přípravným výborem festivalu a dalšími externími subjekty, jež se na přípravě Šrámkovy Sobotky podílejí. V roce 2016, u příežitosti osmnáctých narozenin časopisu, se redakce rozhodla po dohodě se základajícími členy Splav!u přejmenovat na Raport!, aby tak upozornila mj. na proměnu vlastní poetiky a směřování časopisu. Časopis vydává Spolek Splav!, který je také vydavatelem Plavu, měsíčníku pro světovou literaturu, nejedná se tedy o oficiální festivalový zpravodaj.

Wikistránky k nalezení zde.