Obchodní podmínky

 

které vydalo Městské kulturní středisko Sobotka, příspěvková organizace,

IČ 674 40 649,

se sídlem náměstí Míru 3, Sobotka,

kontaktní e-mail: info@sramkovasobotka.cz,

kontaktní tel.: 493 571 618

 (dále jen „pořadatel“),

aby upravilo náležitosti smluv uzavíraných mezi pořadatelem a spotřebitelem (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese http://www.sramkovasobotka.cz (dále jen „internetový obchod“) k poskytnutí služeb souvisejících s účastí účastníka na festivalu Šrámkova Sobotka pořádaného pořadatelem v termínu od 30. 6. do 7. 7. 2018 (dále jen „festival“).

 

 • Uzavření smlouvy

  • Prostřednictvím internetového obchodu pořadatel nabízí tyto služby:

   • dílny konané na festivalu,

   • permanentní vstupenku na placené body festivalového programu,

   • ubytování na festivalu.

  • V internetovém obchodě je uveden podrobný popis jednotlivých služeb a jejich cena. V případě služby ubytování je uvedeno pouze cenové rozmezí, konkrétní cenu pořadatel sdělí účastníkovi v reakci na poptávku. Ceny jsou uvedeny vždy včetně všech daní a poplatků.

  • Účastník prostřednictvím internetového obchodu zašle pořadateli objednávku obsahující informace o objednávaných službách a osobní a kontaktní údaje uživatele. Před závěrečným odesláním objednávky může účastník zkontrolovat a případně opravit zadané údaje.

  • Při objednání služeb dílny nebo permanentní vstupenky pořadatel nejpozději do 7 dnů e-mailovou zprávou potvrdí účastníkovi přijetí objednávky a zároveň mu zašle pokyny k úhradě ceny služeb. Doručením této potvrzující e-mailové zprávy uživateli je mezi pořadatelem a uživatelem uzavřena smlouva o dílo.

  • Při objednání služeb ubytování pořadatel nejpozději do 7 dnů zašle uživateli nabídku ubytování s popisem místa ubytování a jeho vybavení, s uvedením celkové ceny ubytování a pokyny k úhradě ceny služeb. Doručením souhlasné odpovědi uživatele na nabídku ubytování je mezi pořadatelem a účastníkem uzavřena smlouva o ubytování.

  • Cenu služby uhradí účastník bankovním převodem na účet pořadatele. Cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy. Nebude-li cena služby v této lhůtě uhrazena, vyzve pořadatel účastníka, aby cenu uhradil v dodatečné 7denní lhůtě. Nebude-li cena služby uhrazena ani v dodatečné lhůtě, je pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit oznámením zaslaným účastníkovi na jeho e-mailovou adresu.

  • Smlouva se uzavírá na dobu konání festivalu. Služby jsou poskytovány výlučně na festivalu a v době jeho konání.

  • V případě, že skutečným příjemcem služeb mají být jiné osoby než účastník (například dítě účastníka v případě dětské dílny, rodinní příslušníci účastníka v případě ubytování), odpovídá účastník za splnění závazků podle těchto obchodních podmínek i těmito osobami.

  • V případě, že je smlouva uzavřena po 16. 6. 2018, souhlasí účastník výslovně s tím, že pořadatel zahájí poskytování objednané služby i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že po zahájení poskytování služeb již nemá právo na odstoupení od smlouvy. K zahájení poskytování služeb dojde registrací účastníka na festivalu.

 

 • Odstoupení od smlouvy

  • Účastník má právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě podle čl. 1.8 těchto obchodních podmínek (smlouva byla uzavřena po 16. 6. 2018 a účastník odsouhlasil, že pořadatel zahájí poskytování objednané služby i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy) zaniká právo na odstoupení od smlouvy zahájením poskytování služeb.

  • Do 31. 5. 2018 může účastník odstoupit od smlouvy za stejných podmínek jako v čl. 2.1 těchto obchodních podmínek.

  • V době od 1. 6. 2018 do 29. 6. 2018 může účastník odstoupit od smlouvy, pořadatel je však oprávněn účtovat účastníkovi stornopoplatek ve výši 45 % z uhrazené ceny služeb. Zda tohoto práva využije, sdělí pořadatel účastníkovi ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

  • V době po 30. 6. 2018 (den zahájení festivalu) nemůže účastník od smlouvy odstoupit, a pokud nevyužije objednané a uhrazené služby, nebude mu cena služeb ani žádná její část vrácena.

  • K dodržení lhůt výše uvedených postačuje odstoupení od smlouvy ve lhůtě odeslat písemně do sídla pořadatele nebo na jeho kontaktní e-mail, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Uživatel může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek. Pořadatel doručení oznámení o odstoupení od smlouvy potvrdí účastníkovi na jeho e-mailovou adresu. Pořadatel vrátí účastníkovi zaplacenou cenu služeb, případně sníženou o stornopoplatek, do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, které je účastník oprávněn učinit, na bankovní účet určený účastníkem.

 • Práva z vad

  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti pořadatele za vady, včetně záruční odpovědnosti pořadatele, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pořadatel na objednanou službu poskytuje záruku v délce 6 měsíců.

  • Pořadatel odpovídá účastníkovi za to, že poskytnutá služba je ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s uzavřenou smlouvou se rozumí, že dodávaná služba má jakost a provedení ve smlouvě sjednané, a není-li jich, pak pořadatelem nebo jeho zástupcem popisované, a dále, že odpovídá požadavkům právních předpisů a je v odpovídajícím množství.

  • V případě, že poskytovaná služba není ve shodě s uzavřenou smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má účastník právo na nové poskytnutí služby bez vady, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, a to podle volby účastníka. Účastník sdělí pořadateli, které právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže účastník změnit bez souhlasu pořadatele. Neodstraní-li pořadatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li účastníkovi, že vady neodstraní, může účastník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li účastník své právo včas, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

  • Pořadatel odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po poskytnutí služby v záruční době. Za vady způsobující rozpor se smlouvou není považováno, pokud služba nemá jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený v čl. 3.2.

  • Práva účastníka vyplývající z odpovědnosti pořadatele za vady, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje účastník u pořadatele písemně v jeho sídle nebo na jeho kontaktním e-mailu, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy pořadatel obdržel od účastníka informaci o vadě poskytované služby.

 • Zpracování osobních údajů a osobních projevů

  • Pořadatel tímto informuje účastníka, že pořadatel tak, jak je výše identifikován, má postavení správce osobních údajů, které mu při uzavření smlouvy a za trvání smluvního vztahu byly a budou poskytnuty. Pořadatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:

   • splnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy (pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, smlouva nemůže být uzavřena),

   • splnění právních povinností pořadatele – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je jejich nezbytnost pro splnění právních povinností pořadatele, zejména vedení účetnictví,

   • případného vymáhání povinností účastníka ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek a jednorázové nabídky účasti na následujícím ročníku festivalu – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je oprávněný zájem pořadatele, konkrétně ochrana právních nároků prodávajícího.

  • Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. Osobní údaje budou uloženy po dobu 1 roku od vypořádání všech závazků z naposledy uzavřené smlouvy mezi pořadatelem a účastníkem, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly prodávajícímu jejich uložení po delší dobu.

  • Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit na kontaktech pořadatele, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  • Během festivalu budou pořizovány fotografie a obrazové a zvukové záznamy a při účasti účastníka na dílně budou vytvářena autorská díla. Účastník souhlasí s tím, aby byly jeho podobizny a záznamy pořizovány a dále pořadatelem zpracovávány. Účastník souhlasí s tím, aby pořadatel podobizny a záznamy pořízené na festivalu a autorská díla účastníků vytvořená na dílnách využil za účelem své vlastní propagace a aby byly zveřejněny ve festivalovém věstníku.

 • Závěrečná ustanovení

  • Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě, že právní vztah založený smlouvou obsahuje jakýkoli mezinárodní prvek.

  • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pořadatelem v elektronické podobě a není přístupná kromě případů plnění zákonných povinností pořadatele.

  • Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění či nemoc účastníků, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo finanční ztrátu během festivalu. Účastníci si mohou sjednat pojištění dle vlastního uvážení.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, zejména pokud jsou vynuceny zásahem vyšší moci.

  • K řešení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Proti postupu pořadatele lze podat stížnost ke zřizovateli, kterým je město Sobotka. Pořadatel není ve vztahu k účastníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  • Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Městské kulturní středisko Sobotka,

náměstí Míru 3, Sobotka,

e-mail: info@sramkovasobotka.cz,

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

Popis služby: [doplňte]

Datum objednání: [doplňte]

Číslo objednávky: [doplňte]

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení: [doplňte]

Adresa: [doplňte]

E-mail: [doplňte]

 

Datum: [doplňte]

Podpis: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):